PRIVACYVERKLARING SALON HAPPY-NES

Als eigenaresse van Salon Happy-Nes, gevestigd te (5704 GC) Helmond aan de Berkelstraat 3, vind ik jouw privacy belangrijk. Ik hecht dan ook veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel wanneer je van mijn producten en diensten gebruik maakt, waarom ik deze gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik. Bij de verwerking houd ik me aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

– duidelijk vermeld met welke doeleinden ik de persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
– de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen die gegevens welke nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– je eerst om toestemming vraag om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen;
– jouw recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ik heb mijn best gedaan om mijn uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Mocht je meer informatie willen of vragen hebben, dan kun je contact met mij opnemen.

Als ik ooit belangrijke wijzigingen aanbreng aan mijn privacyverklaring dan laat ik het je weten. Indien nodig vraag ik ook jouw toestemming.

Welke gegevens heb ik van je nodig:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– Emailadres;
– Geboortedatum;
– Medische informatie die van belang kan zijn bij het uitvoeren van de behandeling;
– Productgebruik van gegeven behandelingen;
– Afhandelingen van je betalingen.

Ben je jonger dan 16 jaar dan heb ik de toestemming van je ouders of voogd nodig om je persoonsgegevens te mogen bewaren.

Waarvoor heb ik deze gegevens nodig:
– Om contact met je te kunnen opnemen wanneer dat nodig mocht zijn in verband met de uitoefening van mijn beroep;
– Om je op verzoek te kunnen informeren over producten en/of diensten;
– Het afhandelen van je betalingen;
– Om gezondheidsrisico’s tijdens de behandeling te vermijden;
– Voor de belastingaangifte.

Gebruik gegevens
Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat alle door mij over jou verzamelde gegevens enkel zullen worden gebruikt ten behoeve van mijn eigen administratie en de doelen opgenomen in deze privacyverklaring. Onder geen beding zal ik jouw gegevens ter beschikking stellen aan derden, tenzij op eigen, schriftelijk verzoek en behoudens en voor zover dan nodig is in verband met de belastingaangifte.

Termijn bewaring persoonsgegevens
Ik zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring opgenomen doelen. Voor sommige gegevens, zoals afhandelingen van betalingen, geldt echter een wettelijke bewaartermijn van zeven (7) jaar, dit in verband met de belastingplicht.

Contact
Ik bied de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en Facebook). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je mij toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van je vraag.

Cookies
De website van Salon Happy-Nes gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ik kan er mijn website mee optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Ik ga zorgvuldig met de door jou via de website verkregen gegevens om en zorg ervoor dat de verwerking van deze gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Ik ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals websites waarnaar je kunt doorlinken (bijvoorbeeld Facebook).

Rechten
Je hebt het recht:

– om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
– een kopie te vragen van de informatie die ik over jou heb;
– je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
– bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
– op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie of persoon, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@salonhappy-nes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, op je verzoek.

Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat de verzameling en het gebruik van je gegevens in strijd is met deze privacyverklaring of de toepasselijke wetgeving.
Dat kan via de volgende link:

Autoriteit persoonsgegevens

Ik stel het wel op prijs als je eerst contact met mij opneemt om er samen uit te komen.

Veiligheid
Ik bewaar jouw gegevens enkel op mijn eigen computer en/of smartphone. Aangezien ik de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus neem heb ik passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je desondanks de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op via info@salonhappy-nes.nl.